Kontakt: eGroup Solutions, a. s., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 44989709 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Akým spôsobom môže dotknutá osoba uplatniť svoje právo a aký je postup prevádzkovateľa pri napĺňaní práv dotknutej osoby

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva podaním žiadosti, a to:

  • emailom na adresu zodpovednej osoby dpo@egroup.sk, alebo
  • zásielkou doručenou na adresu sídla prevádzkovateľa, uvedenú v záložke Kontakt.

Prevádzkovateľ poskytuje dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv súčinnosť.

Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby podávajúcej žiadosť.

Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby, alebo môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady vynaložené na vybavenie žiadosti. V ostatných prípadoch sa informácie v zmysle čl. 12 ods. 5 Nariadenia a § 29 ods. 5 Zákona poskytujú BEZODPLATNE.

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti podľa článkov 15 až 22 Nariadenia alebo podľa § 21 až 28 Zákona, bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o každom predĺžení lehoty do jedného mesiaca od doručenia žiadosti, ako aj o dôvodoch jej predĺženia. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

V prípade, ak by Prevádzkovateľ neprijal opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu, uplatniť súdny prostriedok nápravy v zmysle Nariadenia, resp. podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle Zákona.

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov uskutočnené podľa článku 16, 17 a 18 Nariadenia alebo podľa § 22, 23 a 24 Zákona, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo ak to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.