Využite naše skúsenosti

Zero Downtime Services
Zero Downtime

Services

Cieľom je dodávka komplexných IT riešení a služieb, ktoré umožnia zvýšiť produktivitu Vášho podnikania.

Analýza

         Podobne ako dobrý lekár, ktorý bez kvalitného vyšetrenia nestanoví presnú diagnózu a optimálnu liečbu, aj my sa potrebujeme presne zorientovať v nastaveniach celej Vašej sieťovej infraštruktúry, kvalite systémov a funkčnosti aplikácií.

           Príklady okruhov analýz a návrhov:
         • náklady na obstaranie a prevádzku HW a SW infraštruktúry
         • spoľahlivosť a efektivita zálohovania a obnovy dát
         • disková kapacita a prepojenie systémov s diskovým priestorom
         • aktuálna implementácia monitoringu v kontexte povahy segmentu v ktorom pôsobíte
         • reálny výkon aktuálnych aplikácií, ich technologické možnosti a kvalita súčasných dodávateľov
         • zabezpečenie aplikácií a SW licencií
         • kvalita strategických a operatívnych činností interných IT tímov
         • vyťaženosť, kompetencie a efektívnosť interných tímov (najmä v kontexte budúcich cieľov klienta a smerovania segmentu)
         • dokumentácia IT infraštruktúry, jej aktuálnosť
         • dokumentácia incidentov a riešení
         Zero Downtime Services - Analýza

         Architektúra

         Pre zabezpečenie IT systému s nulovým výpadkom je náš návrh garanciou funkčnosti a úspory nákladov. Po obsahovej stránke je jeho výstupom detailný dizajn technológií a plán nasadenia Vašich systémov v zmysle IT požiadaviek a nákladových možností.

         Zero Downtime Services - Architektúra
         V procese návrhu architektúry riešime:
         • základnú dokumentáciu k IT systémom, v akých sú logických a technických architektúrach vrátane evidencie použitých technológií
         • špecifikáciu požiadaviek na kritickosť, dostupnosť informačných systémov a dát, výkonnostné, kapacitné, prevádzkové a implementačné požiadavky
         • návrh na obmenu HW komponentov, v prípade, že obmena povedie k nižším prevádzkovým nákladom a zlepšeniu parametrov poskytovaných služieb
         • prehodnotenie licencovaného softvéru s hľadaním úspor na architektúre, HW komponentoch (silnejší HW s menším počtom procesorových jadier, podľa licenčného modelu)
         • potencionálne využitie open source technológií
         • návrh na konsolidáciu zálohovania, ktorá v procese transformácie do želaného stavu chráni dáta pred stratou
         • testovanie koncepcie (Proof of Concept - PoC) zálohovania najdôležitejšieho systému 
         • testovanie koncepcie (PoC) centrálneho monitoringu so sledovaním relevantných stavov a parametrov poskytovaných služieb a podkladovej infraštruktúry
         • testovanie koncepcie (PoC) centrálnej evidencie konfiguračných položiek, riadenie incidentov a zmenových požiadaviek
         • dokumentáciu k IT infraštruktúre
         • návrh na poskytnutie zdrojov špecialistov na jednotlivé technológie (LAN, SAN, AIX, VMware, Oracle, Microsoft)

         Projektový manažment

         Súčasťou je komplexné vedenie dokumentácie o projekte v súlade s definovanými postupmi riadenia projektu, pravidelný monitoring a zaznamenávanie výsledkov v štandardnej štruktúre, forme a rozsahu a vypracovanie formálnej dokumentácie pre fakturáciu dodávok.
         Riadenie a kontrola plnenia projektu: 
         • formálne otvorenie projektu (kick-off meeting)
         • riadenie realizácie a kontrola plnenia projektového plánu
         • plánovanie jednotlivých etáp projektu a špecifických činností (testovanie, skúšobná prevádzka)
         • pravidelné projektové stretnutia
         • pravidelné projektové hlásenia (správy o priebehu projektu)
         • vyhodnotenie špecifických činností (správy o testovaní, vyhodnotení skúšobnej prevádzky)
         • riadenie zmien (zmenové konania)
         • riadenie rizík
         • riadenie kvality
         • riešenie problémov
         • spracovanie správy o ukončení projektu
         • formálne uzavretie projektu (kick-out meeting) 

         Vedenie dokumentácie riadenia projektu:

         • projektové plány
         • zápisy a projektové správy
         • projektové registre

         Formálne odovzdávanie výstupov projektu:

         • vypracovanie a predkladanie preberacích / akceptačných protokolov
         Zero Downtime Services - Projektový manažment
         Prečítajte si o našich projektoch